Bohatý program rokovania Akademického senátu TU vo Zvolene

V pondelok 25. apríla 2016 zasadal Akademický senát TU vo Zvolene. V úvode rokovania prorektorka pre rozvoj prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. predstavila Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015. Doplnil ju rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý vyzdvihol niekoľko najdôležitejších momentov uplynulého roka. „Výsledok, že sme jedna z najlepších univerzít, si musíme vážiť,“ povedal v súvislosti s komplexnou akreditáciou vysokých škôl, ktorá bola ukončená v roku 2015. Nevyhol sa ani téme poklesu študentov. Zdôraznil, že musíme dbať na to, aby pokles študentov na našej univerzite nebol percentuálne väčší ako je celoslovenský priemer. V nachádzajúcom období by sa univerzita mala zaoberať internacionalizáciou, je potrebné, aby sme zvýšili počet zahraničných študentov. Akademický senát schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok. Kvestor TU doc. Ing. Josef Drábek, CSc. predstavil Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015. Stav majetku TU sa zvyšuje. TU vo Zvolene dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok na úrovni 1 015 194 eur. AS schválil Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok.

V ďalšom bode rokovania predložil rektor návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene. Prorektorovi pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Dr. Ing. Jaroslavovi Šálkovi skončilo prvé funkčné obdobie 31. marca 2016. Akademický senát schválil väčšinou hlasov návrh rektora na vymenovanie doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť na ďalšie funkčné obdobie s účinnosťou od 1. mája 2016. Rektor navrhol vymenovať prorektora za pedagogickú prácu súčasného prorektora RNDr. Andreja Jankecha, PhD. a Akademický senát schválil tento návrh jednomyseľne. Dňa 30. apríla 2016 končí druhé funkčné obdobie prorektorovi pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislavovi Šulekovi, PhD. Rektor TU navrhol Akademickému senátu vymenovať za prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky. Rektor vyzdvihol jeho dlhoročnú prax v zahraničí, odbornosť a tiež fakt, že by chcel, aby bol vo vedení prorektor zastupujúci menšiu fakultu TU. V diskusii vystúpil dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., ktorý vyjadril podporné stanovisko k návrhu rektora. Je presvedčený, že doc. Olah je osobnosť, ktorá môže využiť svoje skúsenosti zo zahraničia, skúsenosti z pôsobenia na fakulte, kedy zastával funkciu prodekana pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, ale aj svoje skúsenosti zo samosprávy. Akademický senát schválil návrh na vymenovania doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. za prorektora pre vonkajšie vzťahy väčšinou hlasov.

Akademický senát sa zaoberal aj návrhom na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene. Akademický senát TU volil aj Vedeckú radu TU na funkčné obdobie od 1. mája 2016 do 30. apríla 2020. Rektor navrhol Vedeckú radu v tomto zložení:
Interní členovia:
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.; prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.; RNDr. Andrej Jankech, PhD.; prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.; doc. Ing. Branislav Olah, PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka; prof. Dr. Ing. Viliam Pichler; prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.; doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.; doc. Ing. Marián Kučera, PhD.; doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Lesnícka fakulta:
prof. Ing. Peter Garaj, CSc.; prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.; prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.; prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Drevárska fakulta:
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.; prof. RNDr. František Kačík, PhD.; prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.; prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.
Fakulta ekológie a environmentalistiky:
prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.; prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.; doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.; prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky:
prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.; doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.; doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.; doc. Ing. Miroslav Dado, PhD.
Externí členovia:
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe; D.r.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi – rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici; Ing. Vojtech Ferencz, PhD. – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR; prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. – rektor Mendelovej univerzity v Brne; doc. Ing. VladimírHiadlovský, PhD. – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; prof. MVDr. JurajKoppel, DrSc. – podpredseda Slovenskej akadémie vied Bratislava; Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. – prezident Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach; prof. MVDr. JanaMojžišová, PhD. – rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach; Dr. Ing. František Simančík,– Ústav materiálov SAV v Bratislave.
Prof. Ing. Peter Garaj, CSc. a Dr.h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. boli zvolení väčšinou hlasov a ostatní členovia Vedeckej rady boli zvolení všetkými hlasmi.

Akademický senát TU sa zaoberal aj návrhmi na odpredaj Študentského domova na Záhonku a areálu na Zlatom potoku. TU tieto objekty nevyužíva a považuje ich za prebytočné. Znalecký posudok Študentského domova na Záhonku bol vyčíslený na 707 000 eur a areálu na Zlatom potoku, ktorý zahŕňa budovu, telocvičňu a kuchyňu bol vyčíslený na 1 640 000 eur. Ekonomická komisia AS navrhla schváliť materiál bez pripomienok. V diskusii zazneli aj otázky či by nebolo lepšie ponúknuť ubytovacie kapacity študentského domova na Záhonku doktorandom, prípadne mladým vedcom pôsobiacim na TU, na čo kvestor oponoval, že súčasný stav objektu by si vyžadoval vysoké investície a návratnosť by bola veľmi malá. Akademický senát TU schválil všetkými hlasmi prítomných členov návrh na odpredaj majetku TU vo Zvolene – ŠD Záhonok a návrh na odpredaj areálu TU vo Zvolene – Zlatý potok.

V poslednom bode boli vytvorené komisie pre doplňujúce voľby akademickej obce – zamestnanci na Lesníckej fakulte a Fakulte ekológie a environmentalistiky. Za študentskú časť Akademického senátu vystúpil Bc. Ján Supuka s návrhom na vytvorenie grantovej agentúry na organizačnú podporu športových, kultúrnych a vedeckovýskumných aktivít študentov TUZVO. Rektor TU víta túto aktivitu študentov, na vedení sa tým budú zaoberať. Akademický senát vzal na vedomie tento návrh.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585