Tlačová správa z 80. zasadnutia SRK

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa stretla na svojom 80. zasadnutí 12. a 13. januára 2017 na Táloch. Hlavným bodom zasadnutia bol návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva), ku ktorému prijala pripomienky:
a) SRK konštatuje, že materiál neobsahuje aktuálne východiská, analýzu slabých a silných stránok vysokoškolského sektora, ani komplexné systémové riešenia na dosiahnutie určených cieľov. Žiadame, aby aplikovateľný dokument tohto druhu bol vypracovaný na základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie a s rešpektovaním akademických práv a slobôd.
b) SRK očakáva, že Národný program bude obsahovať práve takéto koncepčné a systémové predpoklady. SRK je presvedčená, že spoločnými silami je možné dospieť k ucelenej, realistickej a progresívnej koncepcii rozvoja vysokého školstva.
c) SRK sa nestotožňuje s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu. Konštatuje, že národný program je všeobecne formulovaný, navrhnuté ciele sú skôr zámermi a dokumentu chýba koncepcia a konkrétne, časovo vymedzené a merateľné ciele.
d) SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania a tvorivej umeleckej činnosti, ktoré v návrhu úplne absentujú, pritom sú súčasťou vysokoškolského sektora a majú svoje významné miesto aj v slovenskej spoločnosti.
e) SRK žiada podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám, ktorá je v návrhu spracovaná nedostatočne.
f) SRK odporúča zmenu názvu dokumentu „Učiace sa Slovensko“.
Okrem uvedených zásadných pripomienok mali rektori vysokých škôl k jednotlivým cieľom dokumentu niekoľko desiatok odporúčaní, ktoré zasielajú ministerstvu.
SRK odporúča dopracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva o interný dokument „Podklady k diskusii o Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, časť VŠ“, ktorý považuje za konzistentný a vyvážený a zároveň pri rešpektovaní nasledujúcich pripomienok SRK tak, aby realizácia reformy reflektovala súčasné a budúce hospodárske, sociálne a kultúrne potreby slovenskej spoločnosti:
a) Žiadame posilnenie autonómie vysokých škôl a zjednodušenie ich riadenia s dôrazom na integritu vysokej školy.
b) Podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl založenú na definovaní poslania vysokej školy s tým, že poslanie bude prepojené s novým systémom hodnotenia kvality, s novým spôsobom hodnotenia vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti a prepojené aj so systémom financovania.
c) Zvýšenie kvality a zmenu fungovania vysokých škôl nie je možné dosiahnuť bez výrazného navýšenia finančných prostriedkov s tým, že spôsob alokácie na jednotlivé vysoké školy bude zohľadňovať najlepšie európske skúsenosti v tejto oblasti.
d) Pri vytváraní nového systému zabezpečovania kvality odporúčame postupovať podľa českého modelu.
e) Žiadame ponechať súčasný stav habilitácií a inaugurácií a žiadame legislatívnu úpravu s posilnením autonómie vysokých škôl. Vysoké školy si stanovia aj podmienky a kritériá pre prijímanie významných odborníkov zo zahraničia a z praxe na funkčné miesta.
f) Žiadame vypustiť z materiálu návrh na diskusiu o spoplatnení štúdia pre študentov prijatých nad limit verejných zdrojov.
SRK žiada, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo prepracovaný návrh národného programu na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl.
Tále 13. januára 2017
SRK v médiách: netky.sk (13. 1. 2017), skolskyservis.sk (14. 1. 2017), Učiteľské noviny (14. 1. 2017)Prezídium SRK. Zľava prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., viceprezident prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420