73. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia sa zišla na svojom 73. zasadnutí dňa 3. 12. 2015 pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Hlavným bodom rokovania bolo financovanie vysokých škôl zo štátneho rozpočtu v roku 2016, v rámci ktorého boli prerokované pripomienky vysokých škôl k návrhu metodiky dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2016 a k návrhu rozpisu dotácií zo ŠR na rok 2016.

Slovenská rektorská konferencia („SRK“), ktorá je jednou z troch reprezentácií vysokých škôl, zásadne odmietla návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016. Rektori a rektorky slovenských vysokých škôl a univerzít sa domnievajú, že tento návrh je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň nepostačuje na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska. Preto SRK navrhuje, aby sa prostriedky pre verejné vysoké školy medziročne zvyšovali - a to minimálne o 5 % zo štátneho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej infraštruktúry. SRK na záver prijala uznesenia, ktoré budú predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Uznesenia zo 73. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) zásadne odmieta návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016, ktorý je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň nepostačuje na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska.

2. Pridelené finančné prostriedky nezabezpečujú rast kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti a preto SRK navrhuje, aby sa tieto prostriedky medziročne zvyšovali - a to minimálne o 5 % zo štátneho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej infraštruktúry.

3. SRK žiada navýšiť aj položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom verejných a štátnych vysokých škôl v roku 2016 o deklarované 4 %.

4. SRK súhlasí s odňatím štátneho súhlasu na pôsobenie právnickej osobe Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave.

5. SRK predkladá pripomienky k návrhu metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016:

  • a/ Navrhujeme pre výpočet KAP pre podskupinu použiť KAP určený na základe podielu počtu evidovaných nezamestnaných spolu na druhom a treťom stupni a počtu absolventov na týchto stupňoch. Pri medziodborovom štúdiu navrhujeme použiť výpočet KAP ako aritmetický priemer KAP oboch odborov (teda rovnako ako pri učiteľskom štúdiu). Navrhujeme namiesto hranice KAP aspoň 0,9 použiť podmienku KZV1 aspoň 3,50.
  • b/ Žiadame zvýšiť koeficient odboru pre skupinu 11 – Kanonické právo, Právo minimálne na hodnotu 1,3.
  • c/ V časti 21 návrhu metodiky navrhujeme úpravu: „Študenti v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona sa považujú prvé tri roky štúdia za študentov študijného programu prvého stupňa, inak sa považujú za študentov študijného programu druhého stupňa.“
  • d/ Navrhujeme, aby sa časť dotácie na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť podľa umeleckej tvorby rozpísala len do výšky 70 % s tým, že zvyšok bude rozpísaný po verifikácii údajov v CREUČ za roky 2013 a 2014.

 Link na reportáž RTVS - Rektori žiadajú 5 percent do rozpočtu VŠ (00:14:21)


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585