70. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie k Metodike rozpisu dotácií a tvorbe rozpočtu VVŠ na rok 2015

Dňa 15. januára 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo 70. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom boli prerokované návrhy a pripomienky členov SRK k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015. Rokovanie viedol rektor Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý je zároveň prezidentom SRK, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Ako hostia sa na zasadnutí zúčastnili prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, Mgr. Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR, Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda zväzu a predseda Združenia vysokých škôl a priamoriadených organizácií, prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., predseda Rady vysokých škôl SR, Mgr. Jana Šmelková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl SR a PhDr. Veronika Trstianska, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska.

Po diskusii SRK prijala nasledovné uznesenia:
1. SRK považuje návrh rozpočtu pre VVŠ na rok 2015 za nedostatočný vzhľadom na potrebu rastu kvality vzdelávania a VVČ a navrhuje, aby rozpočet medziročne rástol o 20 mil. € tak, ako je to deklarovanév Správe o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja z roku 2013.

2. SRK žiada navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2015 nariadením vlády SR č. 393 zo dňa 17. decembra 2014 (1,5 % a 1 %).

3. SRK žiada stabilnú metodiku rozpisu dotácií pre VVŠ v záujme vytvorenia predpokladov pre strategické riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. SRK žiada, aby kritériá metodiky rozpisu dotácie na VVŠ platili dlhšie časové obdobie a neboli v nich navrhované každoročné zmeny, ktoré môžu mať retroaktívny charakter a zásadný vplyv na rozpis dotácií pre jednotlivé VVŠ za ich výkony.

4. SRK konštatuje, že pripomienky k Metodike rozpisu dotácií pre VVŠ prijaté na 69. zasadnutí SRK 25. 11 2014 v Bratislave vo väčšine neboli akceptované a z tohto dôvodu navrhuje, aby pre rok 2015 boli použité kritériá z Metodiky rozpisu dotácií pre VVŠ z roku 2014.

5. V prípade akceptovania bodu 4. SRK konštatuje, že väčšina pripomienok VVŠ vznesených na 70. zasadnutí SRK je tým obsiahnutá.

Vystúpenie prezidenta SRK prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. v RTVS, Správy a komentáre
15. 1. 2015 po 70. mimoriadnom zasadnutí SRK k Metodike rozpisu dotácií a tvorbe rozpočtu VVŠ na rok 2015:
Správy a komentáre

(začiatok reportáže zo zasadnutia SRK od minutáže 17 min. 30 sek.)

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418