Aktuality

Na tejto stránke sa dozviete všetky aktuality z oblasti CŽV a našej organizácie SAACV, ak budete mať nové postrehy, nápady prosím kontaktujte administrátora.

21-08-2017 Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo

NÚCŽV Bratislava, Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu zameranú na celoživotné poradenstvo: Pozvánka, Program.

15-05-2017 Video - Konferencia (Reality a trendy vzdelávacieho priemyslu v SR)
Ing. Ivan Sámel v mesiaci október v rámci TCU organizuje Video-Konferenciu. Pripojiť sa môžete TU:

15-05-2017 Týždeň celoživotného učenia
AIVD v spolupráci s MŠ VVaŠ SR, MPSVaR SR organizujú od 9. do 15. októbra 2017 Týždeň celoživotného učenia. Viac sa dozviete na webe: www.tcu.sk

11-05-2017 Konferencia ICOLLE
Mendelova univerzita v Brne organizuje každoročne významnú medzinárodnú konferenciu zameranú na celoživotné vzdelávanie. Pozvánka.

22-02-2017 Konferencia Edukácia dospelých 2017
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta - Katedra Andragogiky, organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Edukácia dospelých 2017. Pozvánka. Prihláška

12-01-2017 Noví členovia SAACV
Sme veľmi radi, že naša organizácia má už 18 členov.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. - prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou UVLF KE e-mail, www.uvm.sk
Ing. Viera Peterková, PhD.
- prorektorka pre vzdelávanie Trnavská univerzita v TT e-mail, www.truni.sk
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. - prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť - e-mail, www.ucm.sk

28-11-2016 VSMU - nový člen SAACV
Od dňa 1.decembra 2016 sa 15.členom SAACV stáva Vysoká škola muzických umení v Bratislave. Zastupovať ju bude prorektor pre vzdelávanie Mgr. Art. Martin Čuvaj, ArtD. Želáme mu veľa energie.

24-11-2016 SAAIC - seminár
SAAIC Vás pozýva na inštruktážny seminár ku KA 1. Pozvánka.

14-11-2016 Podnikateľské zručnosti - seminár
NÚCŽV dňa 5.12.2016 organizuje seminár na tému: Podnikateľské zručnosti. Pozvánka.

01-09-2016 Zasadnutie AU3V v ČR - konferencia
Pravidelné zasadnutie členov U3V v ČR. Dátum: 01-02.09.2016. Pozvánka, Program, Zoznam prihlásených účastníkov.

27-10-2015 Slovenčina ako cudzí jazyk - konferencia
CĎV UK v Bratislave, Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu s názvom: Slovenčina ako cudzí jazyk. Dátum: 23-24.11.2015. Pozvánka, Plagát.

12-10-2015 Európska značka pre jazyky
MŠ VV a Š SR v spolupráci so SAAIC organizujú Európsku značku pre jazyky - viac sa dozviete vo výzve tu:

12-10-2015 Pozvánka na konferenciu NÚCŽV - Seniori...
NÚCŽV v spolupráci s MŠ VV a Š SR, Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu s názvom: Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu, dátum: 27.10.2015 v Bratislave. Pozvánka, Program.

05-05-2015 Pozvánka na konferenciu NÚCŽV - Zručnosti...
NÚCŽV v spolupráci s MŠ VV a Š SR, Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu s názvom: Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry, dátum: 18. - 19. 05. 2015 v Bratislave. Pozvánka, Pozývací list, Program.

28-04-2015 Podpis memoranda o spolupráci s ASUTV
Na pôde Žilinskej univerzity sa uskutočnilo slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci medzi SAACV a ASUTV. Celé znenie si môžete pozrieť tu:

16-04-2015 Zasadnutie členskej základne SAACV
Na základe rozhodnutia VV SAACV sa zasadnutie členskej základne uskutoční 18.06.2015 o 9,30 hod na pôde TU vo Zvolene

14-04-2015 Zasadnutie VV SAACV
Na pôde CĎV UK Bratislava sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru v zložení: p.Verešová, p.Hrebeňárová, p.Chládecká a p.Selecký. Viac v zápisnici:

02-03-2015 Konferencia - Edukácia dospelých 2015
Pozývame Vás na medzinárodný konferenciu s názvom: Edukácia dospelých (9.4.2015), ktorú organizuje katedra Andragogiky na UMB BB v spolupráci CCV UMB. Pozvánka, Prihláška.

20-01-2015 Konferencia - Vzdelávanie tretieho veku - Mladá Boleslav
Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu s názvom: Vzdelávanie tretieho veku, ktorá sa uskutoční 19.2.2015 v Mladej Boleslavi. Viac na:

03-01-2015 Šťastný Nový rok 2015
Všetkým členom a priaznivcom celoživotného vzdelávania želáme Šťastný a úspešný Nový rok 2015.

09-12-2014 SAAIC pozýva Erasmus Mundus, Jean Monet
SAAIC pozýva zástupcov vzdelávacích inštitúcií na seminár: Ako pripraviť návrh projektu vo výzve 2015. Prihlášky zaslať do 7. januára 2015. Viac na:

09-12-2014 NÚCŽV - pracovné stretnutie k CŽP
Nominovaní členovia za SAACV sa zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré je venované celoživotnému poradenstvu. V pracovných skupinách za SAACV je Erik Selecký (TUZVO) a Slávka Petrová (TNUNI)

08-12-2014 NÚCŽV - návrh Zákona o ĎV
Na pôde NÚCŽV sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie k návrhu Zákona o ĎV. SAACV do termínu 16.12.2014 musí navrhnúť všetky pripomienky.

02-12-2014 Delegácie do NFCŽP
SAACV nominovala do 2 pracovných skupín Národného fóra pre celoživotné poradenstvo Dr. Slávku Petrovú - TNUNI (poradenstvo pre študentov vysokých škôl), Dr. Erika Seleckého - TUZVO (poradenstvo pre dospelých).

26-11-2014 Výsledky volieb do SAACV
Na základe e-mailového hlasovania sa na trojročné obdobie od 27.11.2014 do 26.11.2017 stáva prezidentom SAACV Erik Selecký (TUZVO), vo výkonnom výbore budú pracovať (Janka Chládecká - UNIBA, Marcela Verešová - UKF, Lucia Hrebeňárová - UNIZA), revíznu komisiu budú viesť (Dušan Šveda - UPJŠ, Danka Moravčíková - UNIAG), všetkým zvoleným členom gratulujeme a želáme veľa energie.

06-11-2014 Danka Moravčíková - predseda AS SPU
Danka Moravčíková (SPU) sa stala predsedkyňou Akademického senátu SPU Nitra. Srdečne jej ako našej členke gratulujeme. Viac na:

14-10-2014 Workshop (bezplatný) NÚCŽV
NÚCŽV Vás pozýva na bezplatný workshop, ktorý sa uskutoční 21.10.2014 v Bratislave s názvom: Spokojní líder a úspešný tím. Viac na:

21-09-2014 Konferencia - Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Katedra pedagogiky a psychológie, Katedra spoločenských vied na SPU Nitra v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu - 16.10.2014. Viac na:

20-09-2014 Týždeň celoživotného učenia

AIVD v spolupráci so SAAIC organizujú v týždni od 13. - 19.októbra 2014 - Týždeň celoživotného učenia. Viac na:

18-09-2014 Memorandum pri rozvoji ďalšieho vzdelávania
NÚCŽV v spolupráci s MŠVVaŠ SR organizuje stretnutie členov Memoranda pri rozvoji ďalšieho vzdelávania, ktoré sa uskutoční 18-09-14 o 15.00 hod. Pozvaní je aj zástupca SAACV.

07-07-2014 Quo Vadit CŽV medzinárodná konferencia
Na pôde CĎV UK sa uskutočnila medzinárodná konferencia pri príležitosti 10 výročia založenia CĎV UK. Niektorí členovia SAACV aj aktívne vystúpili so svojou prezentáciou. Prezentáciu p.Seleckého si môžete pozrieť v Aktivity a projekty a fotodokumentáciu v časti Fotogaléria na našej stránke.

27-05-2014 Delegácia SAACV do Národného fóra pre CŽP
Na základe ponuky z MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR sa stať členom Národného fóra pre celoživotné poradenstvo, VV SAACV schválil Erika Seleckého, aby zastupoval ich záujmy. Pozývací list, Delegačný list.

27-05-2014 Inovácie vo vzdelávaní dospelých - FIN-SVK
MŠVVaŠ SR a NÚCŽV si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 4. júna 2014 v Bratislave. Pozvánka

30-04-2014 Workshop - Úvod do kaučingu
NÚCŽV, pozýva odbornú verejnosť na Workshop s názvom Úvod do kaučingu. Pozvánka

09-04-2014 Zelená pre seniorov
Nadácia Orange uverejnila grantovú výzvu Zelená pre seniorov. Viac na:

05.03.2014 Edukácia dospelých - 2.ročník - Konferencia
Centrum celoživotného vzdelávania a Katedra Andragogiky na Univerzite Mateja Bela organizujú už 2.ročník konferencie Edukácia dospelých. Tento ročník je zameraný predovšetkým na lektorov. Pozvánka. Prihláška.

04.03.2014 p.Chládecká - člen AK pre ĎV
Veľmi sme radi, že naša členka Dr. Chládecká z CĎV UK bola menovaná za SAACV ako členka Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Scan jej menovacieho dekrétu tu:

21.02.2014 ERASMUS + semináre
Národná agentúra pre Erasmus + pozýva záujemcov na pripravované inštruktážne semináre k aktivite strategické partnerstvá vo vzdelávaní a odbornej príprave. Seminár sa uskutoční 10.03. Bratislava, 12.03. Zvolen. Viac na:

29-01-2014 TA3 a propagácia projektu NÚCŽV
Prezident SAACV p.Selecký sa zúčastnil v relácii Škola pre život prezentácie modulu Manažér vzdelávania dospelých, ktorý NÚCŽV realizuje aj so spoluprácou SAACV. Viac na:

13-02-2014 NÚCŽV - možnosť získať čiastočnú kvalifikáciu
Nielen pre členov SAACV, ale aj pre verejnosť, ktorá je zamestnaná vytvoril NÚCŽV zaujímavú ponuku bezplatných kurzov ĎV. Ide najmä o Lektor, Manažér, Tútor ďalšieho vzdelávania, ale aj o pracovníka riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ. Prosíme aby ste kontaktovali svoje regionálne poradenské centrá na www.nuczv.sk

30-01-14 Spolupráca NÚCŽV a SAACV
Na základe zapojenie niektorých členov SAACV bola uverejnená krátka diskusia v TA3 na tému lektor a manažér ĎV. O manažérovi ĎV hovoril p.Selecký. Viac na:

30-01-14 Pozvánka na konferenciu - Austria Showcase "Rakúski poskytovatelia vzdelávania"
Advantage Austria, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva Vás srdečne pozýva na naše podujatie: Austria Showcase, ktoré sa bude konať v utorok, 11.februára 2014, v Hoteli Falkensteiner Bratislava. Viac na:

16-10-13 SAACV - zasadnutie členskej základne
Vážení kolegovia - členovia SAACV, srdečne Vás pozývame na zasadnutie členskej základne, ktorá sa bude konať 18. - 19. novembra 2013 v Modre. Oficiálnu pozvánku zašleme všetkým členom pred podujatím. 

17-09-13 ICOLLE - medzinárodná vedecká konferencia
Inštitút celoživotného vzdelávania - Mendelovej univerzity v Brne, zorganizoval už 5.ročník medzinárodnej konferencie zameranej na celoživotné vzdelávanie. Okrem vedeckého článku zameraného na kvalitu slovenských vysokých škôl v oblasti ďalšieho vzdelávania p.Selecký odprezentoval aj našu asociáciu SAACV. Viac v:

21-08-13 Kredity by mali učitelia získať len absolvovaním školení
Vláda odsúhlasila návrh, kde sa sprísňujú pravidlá pri udeľovaní kreditov v kontinuálnom vzdelávaní. Zaujímavá informácie je aj tá, že DPŠ budú môcť zabezpečovať aj technické, poľnohospodárske a umelecké školy. Viac na:

27-06-13 Kontinuálne vzdelávanie len na vysokých školách
Ak prezident SR podpíše novelu zákona bude kontinuálne vzdelávanie len na vysokých školách, novela upravuje aj doplnkové pedagogické štúdium. Viac na:

24-06-13 SAACV v Rádiu Regina
V nedeľu 23.6. bol v rádiu Regina (Farmárova nedeľa) rozhovor s prezidentom SAACV aj vedúcim CĎV TUZVO Erikom Seleckým na tému odborné vzdelávania. Spomínal aj poslanie SAACV a prečo sa SAACV založilo. Viac na:

21-05-13 Pripomienkovanie Správy o stave školstva na Slovensku
SAACV oficiálne na pripomienkovala materiál Správa s stave školstva na Slovensku. Viac na:

21-05-13 Schválenie zahraničnej mobility SAACV - p.Kolibová
p.Kolibová bude SAACV zastupovať na 45 EUCEN konferencii, ktorá sa uskutoční vo Švajčiarsku. Ďakujeme SAAIC za podporu nášho člena - program Grundtvig Návštevy a výmeny, aby sa mohol zúčastniť rokovania jednotlivých európskych zástupcov a o výsledkoch a priebehu nás bude naša kolegyňa informovať. Viac na:

03-05-13 NÚCŽV - pracovné skupiny v spolupráci so SAACV
Niektorí členovia SAACV sa dostali do pracovných skupín, ktoré bude riešiť národný projekt NÚCŽV. p.Chládecká - Vytvorenie metodiky tvorby modulových vzdelávacích programov, p.Selecký - Zadefinovanie štandardov kvality ďalšieho vzdelávania, p.Žeravíková - Zdefinovanie požiadaviek na lektorov a manažérov ďalšieho vzdelávania a vytvorenie modulového vzdelávacieho programu pre lektorov a manažérov ďalšieho vzdelávania, p.Kolibová - Tvorba podporných nástrojov pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých.

25-04-13 NÚCŽV - projekt 28 mil.Eur
V apríli 2013 bol podpísaný medzi NÚCŽV a ASFEU projekt OP Vzdelávanie na tému: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Aktivity a ďalšie podrobnosti sa môžete dozvedieť na stránke NÚCŽV. Viac na:

17-04-13 Prezentácie - Edukácia dospelých
Doplnili sme prezentácie z konferencie Edukácia dospelých za SAACV. Viac v časti Aktivity a projeky

20-03-13 Edukácia dospelých - konferencia
UMB Katedra andragogiky v splupráci s Centrom celoživotného vzdelávania organizuje prvý ročník konferencie Edukácia dospelých. Viac na:

06-03-13 EUCEN konferencia č.45
EUCEN organizuje v poradí už 45 konferenciu s názvom: Transferring Knowledge in Globalised Word. Viac info:

06-02-12 Výzva Európska komisia - Action Grants under Fundamental Rights and Citizenship
Viac o výzve:

03-02-12 eBulletin - SAAIC
SAAIC zverejňuje elektronický Bulletin vo svojich podprogramoch. Aktuálny eBulletin v podprograme Leonardo da Vinci nájdete na:

01-02-12 Pozvánka na konferenciu - Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu
Dňa 28. februára 2012 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia s názvom: "Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu" garantom je MPSVaR. Viac info na:

17-01-2012 Konferencia - Evropskí rok aktívniho stáří
V Prahe sa uskutočnila konferencia s názvom Evropskí rok aktívniho stáří. Na tejto konferencii asociáciu SAACV aktívne zastupovala Ing. Hrebeňárová (UNIZA), ktorá mala príspevok a Ing. Selecký (TUZVO) a Mgr. Ing. Moravčíková (SPU). Po konferencii všetci kolegovia zúčastnili diskusie ohľadom ďalšej spolupráce medzi univerzitami. Fotky z akcie

11-01-2012 Nová výzva OP Vzdelávanie
ASFEU vyhlásila výzvu na podporu kvality vysokých škôl a SAV. Deathline je 27.2.2012. viac info: tu

03-01-2012 Všetko naj v novom roku 2012
Milí kolegovia, milí návštevníci našich stránok SAACV. Do nového roku 2012, by som nám zaželal hlavne veľa zdravia a toho povestného šťastia. Šťastie hlavne v tom, aby sme spoločnými silami mohli presadzovať naše hlavné poslanie a tým sú aktivity v oblasti celoživotného vzdelávania.

19-12-2011 Akčný plán 2012
SAACV pripomienkovala Návrh Akčného plánu 2012 - program pre rozvoj CŽV v SR
Návrh Akčného plánu
Pripomienky SAACV

16-12-2011 Kvalita vysokých škôl
Časopis sme uverejnil zaujímavý článok ohľadom kvality vysokých škôl. Toto vyjadrenie dal Inštitút Hospodárskej Politiky.
link

15-11-2011 SAACV si zvolila svoje orgány
Na svojom prvom zasadnutí v Terchovej si SAACV zvolila svoje orgány. Prezidentom sa stal Erik Selecký - TUZVO, členovia výkonného výboru: Libor Lubelec - UNIBA, Marcela Verešová - UKF, Lucia Hrebeňárová - UNIZA, členovia revíznej komisie: Dušan Šveda - UPJŠ, Danka Moravčíková - SPU, Martin Javor - UNIPO. viac na:
www.skolskyportal.sk
www.sme.sk
www.udalosti.noviny.sk

13-10-2011 Založenie SAACV
Na základe podanej žiadosti na Ministerstvo vnútra SR, bola naša organizácia oficiálne zaregistrovaná, viaceré médiá túto tlačovú správu prevzali:
www.sme.sk
www.upjs.sk

www.uniag.skaktualizované 21. 08. 2017


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

Anketa

Anketa - Aké ďalšie predpoklady uprednostňujete pri lektorovi? (sú v abecednom poradí) Anketa trvá do 31.12.2017.

Celkový počet hlasujúcich: 90