O projekte


Ciele projektu:

  • Odhad veľkosti populácie medveďa hnedého na Slovensku

  • Odhady hustoty populácie v jednotlivých častiach areálu

  • Pohlavná štruktúra

  • Identifikácia migračných koridorov

  • Diferenciácia východokarpatskej a západokarpatskej populácie medveďa

Údaje o veľkosti populácie a pohlavnej štruktúre patria v populačnej biológii živočíchov medzi základné informácie, ktoré sa často u voľnožijúcich živočíchov nedajú získať jednoduchým a pritom spoľahlivým spôsobom. Ak by to nebolo komplikované, mohli by sme presne vedieť presné počty jedincov v populáciách poľovnej zveri vrátane veľkých šeliem. Všetky priame odhady (pozorovania) sú zaťažené výberovou chybou (nie všetky jedince sa nám podarí stretnúť) a naviac migráciou zveri (počítanie jedincov v susedných poľovných revíroch).

Spomedzi viacerých dostupných metód odhadu veľkosti populácie sa za najpresnejšiu metódu považuje genotypovanie jedincov z neinvazívnych vzoriek trusu alebo chlpov. Táto metóda sa úspešne použila pri odhadoch veľkosti populácie medveďov vo Švédsku, Nórsku, Slovinsku a Chorvátsku, ako aj v krajinách s málopočetnými populáciami medveďov v Rakúsku, Taliansku a Španielsku. 

Čo je neinvazívna genetika

Pre molekulárno-genetické analýzy potrebujeme čistú, izolovanú DNA. Pred dvadsiatimi rokmi sa dala DNA získať len z tkanív, pričom množstvo vyizolovanej DNA bolo pomerne malé. Po objavení polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) existuje možnosť analýzy DNA z veľmi malého množstva tkaniva, teoreticky z jednej bunky. Pri PCR sa namnoží DNA v dostatočnom množstve potrebnom pre analýzy. Takto postačuje v súčasnosti pre genetické analýzy jeden korienok vlasu alebo bunky epitelu čriev, ktoré po prechode trusu črevným traktom zostanú na povrchu trusu.

Podľa charakteru, vzorky nazývame buď invazívne (jedinca musíme usmrtiť alebo odchytiť a odobrať kúsok tkaniva potrebného pre izoláciu DNA), alebo neinvazívne (trus, chlpy). Výhodou neinvazívnych genetických vzoriek je, že ich môžeme získať bez bezprostredného styku s jedincom a to pomocou zberu pier, chlpov alebo trusu. Takéto vzorky sa dajú získať pomerne rýchlo, bez potreby odchytu jedincov, ich vyrušovania a stresovania. Nevýhodou neinvazívnych genetických vzoriek je, že sa získavajú z biologického materiálu, v ktorom sa nachádza pomerne malé množstvo DNA, ktoré rýchlo v prírodných podmienkach degraduje, preto sa kvalite vzoriek musí venovať veľká pozornosť.

Čo môžeme z genetických analýz zistiť

Základná informácia, ktorú zistíme analýzou vzorky je genotyp „darcu“, t.j. jedinca z ktorého pochádza vzorka. Každý medveď (rovnako je tomu u všetkých pohlavne sa rozmnožujúcich živočíchov) má DNA v dvoch kópiách, z ktorých jednu získal po matke a druhú po otcovi. Ak v danom lokuse získal alelu A po matke a alelu B po otcovi, potom takémuto jedincovi hovoríme, že je v danom lokuse heterozygotný (podobne ako krvná skupina AB), alebo homozygotný (AA, BB, 00). Zápisu výskytu jednotlivých alel v každom lokuse hovoríme genotyp jedinca, ktorý je unikátny a okrem jednovaječných dvojčiat existuje malá pravdepodobnosť, že by existovali dva jedince, ktoré majú identický genotyp. Ak zistíme v priebehu analýz dve a viac identických vzoriek, tieto pochádzajú z toho istého jedinca. Okrem toho pomerne jednoducho zistíme aj pohlavie jedincov. Keďže poznanie pohlavnej štruktúry populácie patrí popri odhade jej veľkosti k základným informáciám, získame aj vstupnú informáciu potrebnú pre modelovanie, ktorá umožní predpovedať aj veľkosť prírastku.

Popri informáciách o genetickej štruktúre populácií genetické analýzy umožňujú zistiť aj príbuzenské vzťahy medzi jedincami v populácii. Predpokladajme, že by sme mali zistené genotypy samcov v populácii potom analýzou genotypov mláďat v danom ročníku by sme mohli vypočítať aj pravdepodobnosti podielov otcovstva jednotlivých samcov.

Čo však nie je možné zistiť pomocou genetických analýz je vek jedinca. Preto pri zbere vzoriek trusu nám ako pomocná informácia slúži údaj o veľkosti trusu. Pri anonymných vzorkách zistených pomocou neinvazívnych metód by sme mohli získať len informácie o genetickej podobnosti jedincov a nie o paternite.

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433