Kurz vysokoškolskej pedagogiky

 

Ty ešte stále nemáš KVP?!?  Celé zle...!!!

Neváhaj a napíš nám!

 

O kurze vysokoškolskej pedagogiky z Univerzitných novín - pár postrehov jednej absolventky...

Na úroveň vysokoškolského vzdelávania má významný vplyv kvalita vysokoškolských učiteľov. Tá súvisí s ich kompetenciami odborno-predmetovými (obsahové zvládnutie predmetov, ktoré vyučujú), ale aj s kompetenciami pedagogicko-didaktickými (ako vyučovať) a psychologickými (sociálne spôsobilosti, osobnostné predpoklady). Odborno-predmetové kompetencie nadobúdajú vysokoškolskí učitelia - inžinieri absolvovaním druhého, resp. tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, vedecko-výskumnou činnosťou, odborným rastom... Pedagogicko-didaktické a psychologické kompetencie získavajú zväčša na základe praxe ako výsledok skúseností, teda náhodne, nesystematicky.

Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania TU vo Zvolene a Katedrou inžinierskej pedagogiky TU v Košiciach predstavuje inštitucionalizovaný spôsob dopĺňania odborno-predmetových, pedagogicko-didaktických a psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov. Program kurzu zodpovedá kvalifikačnému profilu učiteľov technických predmetov podľa IGIP (Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, International Society for Engineering Education – http://www.igip.info), medzinárodnej organizácie venujúcej sa vzdelávaniu technických inžinierov - učiteľov. Absolventi kurzu sú oprávnení požiadať o medzinárodný certifikát ING-PAED IGIP.

Medzinárodný certifikát ING-PAED IGIP znamená kvalifikáciu vyučovať odborné technické predmety v štátoch, kde má IGIP svoje národné skupiny (väčšina krajín EÚ). Absolvent kurzu môže o certifikát požiadať po splnení nasledovných podmienok:
  - inžiniersko-technické vzdelanie,
  - minimálne 1 rok inžiniersko-pedagogickej praxe,

 
- certifikát dokladajúci jazykovú kompetenciu,
  -
zaplatenie admin. poplatku (80 €) za zapísanie do Registra ING-PAED IGIP.

Predmetová skladba:

Predmet

Rozsah (hod.)

Garant

Inžinierska pedagogika

36

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

Inžiniersko-pedagogické praktikum        

36

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

Technológia vzdelávania

12

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Didaktika laboratórnych cvičení

12

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Vybrané kapitoly z psychológie

16

PhDr. Alena Zeľová, CSc.

Komunikácia a nácvik diskusie

28

PhDr. Alena Zeľová, CSc.

Biologické základy vývinu

8

Mgr. Ferdinand Salonna

Rétorika a komunikačný tréning

16

PhDr. Alena Zeľová, CSc.

Vybrané kapitoly zo sociológie

8

PhDr. Igor Rác

Tvorba zrozumiteľného textu

16

prof. Ing. Ján Bajtoš,CSc., PhD.

Manažment vysokých škôl

16

prof. Ing. Sándor Albert, PhD.

Predbežný harmonogram 2016 – 2018*

Štúdium je organizované v rámci dvoch akademických rokov - v piatich týždenných blokoch v čase skúškového obdobia, po ukončení, resp. pred začiatkom výučby v zimnom a letnom semestri,  doplnené individuálnym štúdiom. Vyučovanie v jednotlivých blokoch prebieha spravidla od pondelka do piatka v čase od 8:00 - 12:00 a od 13:00 do 15:00.
5. - 8. September 2016: Inž. pedagogika, Vybrané kapitoly z psychológie,
Biol. zákl. vývinu
30. 1. - 3. 2. 2017: Inž. pedagogika, Inž.-pedag. praktikum, Vybrané kapitoly z psychológie, Manažment VŠ
12. - 16. Jún 2017: Technológia vzdelávania, Didaktika laboratórnych cvičení, Komunikácia a nácvik diskusie, Inž.-pedag. praktikum
4. - 8. September 2017:  Komunikácia a nácvik diskusie III., Vybraná kapitoly zo sociológie, Biologické základy vývinu, Inž. pedag., Inž.-pedag. praktikum
Január 2018: Rétorika a komunikačný tréning, Vyhodnotenie kurzu

*CĎV si vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme i v obsahu jednotlivých blokov podľa aktuálnych možností, resp. obmedzení vyučujúcich.

Ukončenie kurzu

Podmienky pre úspešné ukončenie kurzu a získanie osvedčenia:
- Minimálne 50 % účasť na výučbe v rámci celého kurzu.
- Splnenie úloh podľa požiadaviek garantov predmetov.
- Absolvovanie rétoriky – nahrávanie a následná analýza verejného vystúpenia na odbornú tému.

Záverečné hodnotenie kurzu prebieha na stretnutí účastníkov a vyučujúcich. Absolventi získavajú "Osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky".

Pre zamestnancov TUZVO

Zamestnanci TUZVO sa po dohode s vedúcim môžu kurzu zúčastniť v rámci pracovnej doby, tzn. že nie je potrebné brať si dovolenku, ale treba si pri odchode na kurz odpípnuť "odchod na školenie" a potom "príchod zo školenia".

Napísali o nás

 

Názov:  Kurz vysokoškolskej pedagogiky
Odborný garant:
 PhDr. Alena Zeľová, CSc. (KIP, TUKE)
Rozsah:
 204 hodín / 5 blokov + individuálne štúdium
Termín konania:  september 2016 - január 2018
Začiatok najbližšieho bloku:  september 2016 (upresníme)
Miesto konania:  L5 - učebňa CĎV (na prízemí budovy SLDK)
Cena:  199 €/akademický rok
Úhrada poplatku:  za 1. akad. rok do 5. septembra 2016
 
za 2. akad. rok do 15. augusta 2017
Platobný styk:

 IBAN: SK45 8180 0000 0070 0006 6060
 
variabilný symbol - 23000
 konštantný symbol - 0558
 
správa pre prijímateľa - meno, priezvisko, KVP

Kontaktná osoba:  Ing. Tomáš Kiss, PhD. klapka 6519, 0918 730 374
 e-mail:tomas.kiss@tuzvo.sk

aktualizované 4. 7. 2017


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

Anketa

Anketa - Aké ďalšie predpoklady uprednostňujete pri lektorovi? (sú v abecednom poradí) Anketa trvá do 31.12.2017.

Celkový počet hlasujúcich: 90